กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริอร สมคิด
ครู คศ.3

นางสาววารุณี ใจคำ
ครู คศ.1

นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนพร บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุตินันท์ แก้วอินตา
ครูผู้ช่วย