กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนุรักษ์ เทพกรณ์
ครูผู้ช่วย