กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิรนันท์ พูลสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน
ครู คศ.1

นางสาวสมฤทัย เจริญสุข
ครู คศ.1