กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธเนศ บันลือเขตต์
ครู คศ.3

นายเอกรัตน์ ทับทิม
ครู คศ.1

นายบวร หอมวิลัย
ครูผู้ช่วย