กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรณยุทธ หาญประชุม
ครู คศ.1

นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม
ครูผู้ช่วย

นายนนทนันท์ นาซอน
ครูผู้ช่วย