กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชุติกาญจน์ เวหา
ครู คศ.2

นางสาวนนท์ชนก สมปาน
ครู คศ.1

นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ กันทะวงค์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิภา ไกรจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยาณี ชัยโย
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยชนก คาวะนา
ครูผู้ช่วย