กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชุติกาญจน์ เวหา
ครู คศ.1

นางสาวนนท์ชนก สมปาน
ครู คศ.1

นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ กันทะวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสรา เศษสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง