กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชุติกาญจน์ เวหา
ครู คศ.2

นางสาวนนท์ชนก สมปาน
ครู คศ.1

นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ กันทะวงค์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิภา ไกรจันทร์
ครูผู้ช่วย