กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร ดงเรืองศรี
ครู คศ.1

นางสาวนิสรา อยู่นอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย
ครูผู้ช่วย