กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา พงษ์รักษา
ครู คศ.3

นางสาวศิรินทร ดงเรืองศรี
ครู คศ.2

นางสาวนิสรา อยู่นอน
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย
ครูผู้ช่วย