กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพร สาระอาวาส
ครู คศ.2

นายนิกร เหมือนสมัย
ครู คศ.2

นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา สว่างภพ
ครูผู้ช่วย