กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพร สาระอาวาส
ครู คศ.2

นายนิกร เหมือนสมัย
ครู คศ.2

นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา สว่างภพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลดาวัลย์ กุลตัน
ครูผู้ช่วย