คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกัลทิมา บันลือเขตต์
ครู คศ.2

นางรัตญา พรมคำน้อย
ครู คศ.1

นางสาวสุทิศา หนูปก
ครูอัตราจ้าง

นางอัญชลี มีชัย
ครู คศ.3

นางบุญตา หนูคลัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา กาหลง
ครูผู้ช่วย