คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกัลทิมา บันลือเขตต์
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ
ครู คศ.2

นางรัตญา พรมคำน้อย
ครู คศ.1

นางสาวสุทิศา หนูปก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปวริศา มั่นนาค
ครูอัตราจ้าง