คณะผู้บริหาร

นางสาวไพเราะ ศรีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปุณยนุช พิมพา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา