คำสั่งโรงเรียน
79/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (อ่าน 11) 14 ก.ย. 65
80/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 15) 14 ก.ย. 65
81/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 (อ่าน 15) 14 ก.ย. 65
82/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 14) 14 ก.ย. 65
75/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (อ่าน 16) 07 ก.ย. 65
76/2565-ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน (อ่าน 16) 07 ก.ย. 65
74/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 06 ก.ย. 65
70/2565-แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (อ่าน 10) 25 ส.ค. 65
71/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 10) 25 ส.ค. 65
72/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย (อ่าน 7) 25 ส.ค. 65
73/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน (อ่าน 8) 25 ส.ค. 65
69/2565-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 8) 17 ส.ค. 65
68/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 8) 15 ส.ค. 65
67/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 11 ส.ค. 65
66/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 21 อัตรา (อ่าน 8) 08 ส.ค. 65
64/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 02 ส.ค. 65
65/2565-แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 02 ส.ค. 65
63/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 (อ่าน 7) 01 ส.ค. 65
61/2565-แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (อ่าน 6) 25 ก.ค. 65
62/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 (อ่าน 5) 25 ก.ค. 65
60/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 20 ก.ค. 65
59/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 5) 08 ก.ค. 65
57/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนและการรายงานผลการอ่านการเขียนของนักเรียนผ่านระบบ e-mes ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 06 ก.ค. 65
58/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6) 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 113) 30 มิ.ย. 65
55/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 8) 30 มิ.ย. 65
56/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6) 30 มิ.ย. 65
54/2565-แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (อ่าน 4) 27 มิ.ย. 65
53/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 23 มิ.ย. 65
52/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย (อ่าน 4) 22 มิ.ย. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับโรงเรียน (อ่าน 652) 17 มิ.ย. 65
51/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 110) 13 มิ.ย. 65
50/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 94) 10 มิ.ย. 65
47/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 (เข็มที่ 2) ของนักเรียน อายุ 5-11ปี (อ่าน 100) 08 มิ.ย. 65
48/2565-การแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระและกิจกรรมผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 98) 08 มิ.ย. 65
49/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 93) 08 มิ.ย. 65
46/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 (อ่าน 102) 31 พ.ค. 65
45/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเปิดเรียน (อ่าน 81) 27 พ.ค. 65
42/2565-แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (อ่าน 76) 24 พ.ค. 65
44/2565-แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเขตพื้นที่รักษาความสะอาด (อ่าน 67) 24 พ.ค. 65
40/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 19 พ.ค. 65
41/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 52) 19 พ.ค. 65
39/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 58) 17 พ.ค. 65
36/2565-แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 59) 05 พ.ค. 65
31/2565-การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้นและครูพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 59) 26 เม.ย. 65
32/2565-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 58) 26 เม.ย. 65
33/2565-แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 26 เม.ย. 65
30/2565-แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (อ่าน 55) 25 เม.ย. 65
25/2565-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน (อ่าน 63) 01 เม.ย. 65
26/2565-แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงิน – จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน (อ่าน 51) 01 เม.ย. 65