งานบริหารบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 231) 24 ส.ค. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 252) 24 ส.ค. 64
4.แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ว21 (อ่าน 201) 29 ก.ค. 64
บันทึกข้อความขอประเมิน วฐ.2 new (อ่าน 261) 29 ก.ค. 64
แบบฟอร์ม วฐ๓ (อ่าน 366) 24 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม วฐ๒ (อ่าน 433) 24 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม วฐ๑ (อ่าน 371) 24 ก.พ. 64
แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc (อ่าน 944) 17 ก.ค. 63
เอกสารการนิเทศ 16 กค 2563 (อ่าน 441) 11 ก.ค. 63
แบบรายงานการอบรมและบันทึกข้อความ (อ่าน 509) 23 มิ.ย. 63