ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยนุช พิมพา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :