คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      1.  นายวิชัย  ฉ่ำมาลัย                  ประธานกรรมการ        (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      2.  นายสุชาติ  เชิดชู                    กรรมการ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      3.  นายวิชิต  รัตนทารถ                กรรมการ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      4.  นายจรัญ  อยู่ดี                      กรรมการ                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      5.  นายสิทธิชัย  บริสุทธนะกูล         กรรมการ                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      6.  นายวรพัฒน์พงศ์  ฤทธิ์โต           กรรมการ                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      7.  นางสาวสมมาต  จันทร์ขอม        กรรมการ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)     
      8.  นางสมปอง  พุ่มสุข                 กรรมการ                (ผู้แทนผู้ปกครอง)
      9.  นายเธนศ  บันลือเขตต์             กรรมการ                 (ผู้แทนครู)
      10.นายสัญญา  ศรีจันทร์               กรรมการ                (ผู้แทนศิษย์เก่า)
      11.นางนงนุช  ชื่นนอก                 กรรมการ                 (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
      12.นายตระกูล  ฤทธิ์บำรุง              กรรมการ                (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
      13.พระภคิน  ฉนฺทธมฺโม               กรรมการ                 (ผู้แทนองค์กรศาสนา)      
      14.นายวิชัย  ไพโรจน์                  กรรมการ                 (ผู้แทนองค์กรศาสนา)      
      15.นางพรสวรรค์  สุรพรสถิตกุล       กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)