คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      1.  นายบุญเลิศ  เทพสุภรณ์กุล                  ประธานกรรมการ        (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      2.  นางเทียมจิต  บัวรื่น                             กรรมการ                   (
ผู้แทนผู้ปกครอง)
      3.  
นายเธนศ  บันลือเขตต์                        กรรมการ                    (ผู้แทนครู)
      4.  นายสัญญา ศรีจันทร์                            กรรมการ                   (
ผู้แทนศิษย์เก่า)
      5.  นางพจนีย์  พันธ์เจริญ                          กรรมการ                   (
ผู้แทนองค์กรชุมชน)
      6.  นายจรัล     อยู่ดี                                  กรรมการ                   (
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
      7.  พระครูนิคม  สิริวัฒน์                             กรรมการ                   (ผู้แทนพระภิกษุสงฑ์)     
      8.  นายสุชาติ เชิดชู                                  กรรมการ                   (
ผู้แทนองค์กรศาสนา)
      9.  นาไพศาล อู่เจริญ                                กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      10.นายสิทธิชัย  บริสุทธนะกุล                    กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      11.นายวรพัฒน์พงษ์ ฤทธิโต                      กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      12.นายราชัน อยู่ดี                                    กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      13.นางนวยนารถ เพิ่มเติมทรัพย์                 กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)    
      14.นายชิงชัย  ใหม่เมธี                              กรรมการ                   (
ผู้ทรงคุณวุฒิ)      
      15.นางสาวไพเราะ ศรีทอง                        กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)