ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

รายการ แบบ จำนวน
ชั้น/ห้อง
สร้างด้วยงบฯ สภาพอาคาร
ดี ทรุดโทรม ควรรื้อถอน
อาคารเรียน 1
 
017
 
2/10
 
งบประมาณปี 2514
288,000 บาท
ü
 
   
อาคารเรียน 2
 
017
 
2/8
 
งบประมาณปี 2519
350,000 บาท
ü
 
   
อาคารเรียน 3
 
017
 
2/6
 
งบประมาณปี 2522
370,000 บาท
ü    
อาคารเรียน 4
 
สปช.105/29
 
2/4
 
งบประมาณปี 2539
1,640,000 บาท
ü    
อาคารเรียน 5
 
อื่นๆ
 
2/4
 
บริจาคปี 2540
1,000,000 บาท
ü
 
   
อาคารเรียน 6
 
สปช.105/29
 
2/4
 
งบประมาณปี 2554
2,537,600 บาท
ü    
อาคารเอนกประสงค์ 1
 
สร้างเอง+
ต่อเติม
 
1/1
 
 
บริจาค ปี 2519
ต่อเติมปี 2537
180,000 บาท
  ü  
อาคารเอนกประสงค์ 2 สปช 205/26
 
1/1
 
งบประมาณปี 2537
1,200,000 บาท
ü
 
   
อาคารเอนกประสงค์3 อบจ.
 
1/1
 
งบ อบจ. ปี2554
2,500,000 บาท
ü    
บ้านพักครู 1
 
กรมสามัญ
 
-
 
งบประมาณปี 2516
40,000  บาท
  ü  
บ้านพักครู 2
 
กรมสามัญ
 
-
 
งบประมาณปี 2517
40,000  บาท
  ü  
บ้านพักครู 3
 
กรมสามัญ
 
-
 
งบประมาณปี 2518
40,000  บาท
ü
 
   
ส้วม 2
 
สปช. 601/26
 
1/4
 
งบประมาณปี 2541
111,000 บาท
ü
 
   
ส้วม 3 สร้างเอง 1/4 บริจาค ปี 2542 ü    
ส้วม 4 สปช. 604/45 1/4 งบประมาณปี 2551
241,800 บาท
ü    
สนามกีฬา
 
วอลเลย์บอล
 
-
 
งบประมาณปี 2531
80,000  บาท
ü
 
 
 
 
 
สนามกีฬา 2
 
บาสเกตบอล
 
-
 
งบประมาณปี 2537
128,000 บาท
ü
 
   
สนามกีฬา 3
 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ -
 
ต้นสังกัดปี 2544
99,000  บาท
ü
 
   
ประดิษฐานพระพุทธรูป 1
 
ประดิษฐานพระพุทธรูป 1
 
-
 
บริจาคปี 2532
50,000  บาท
ü