พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ – Mission
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่อาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย


เป้าประสงค์ – Goals
1. ผู้เรียน มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานสู่สากลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ        ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ผู้เรียน มีทักษะกระบวนการคิด และมีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยี
3. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม
5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม
6. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย