วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน โดดเด่นด้านเทคโนโลยี มีจิตรักการใฝ่รู้ มุ่งสู่งานอาชีพ มีมาตรฐานสู่สากลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 ปรัชญาโรงเรียน  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต    ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก

 คำขวัญโรงเรียน : เน้นคุณธรรม    นำวิชาการ    สืบสานวัฒนธรรมไทย