ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2507 เสร็จเรียบร้อยเปิดทำการสอน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2507 งบประมาณในการสร้างอาคารได้รับจากกรมประชาสงเคราะห์ มอบให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองได้สละแรงงานช่วยสร้าง 1,000 แรง คิดเป็นค่าแรง 13,700 บาท และใช้วิธีการพัฒนา เช่น ทำเสาธง เกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ ไสไม้กระดาน เทคอนกรีต ตัวอาคารกว้าง 9 เมตร แบบ ป. 1 กึ่งอาคารขนาด 3 ห้องเรียน ประตูหน้าต่างยังไม่มี กระดานดำสองแผ่น ถังน้ำดื่ม 1 ถัง บ้านพักครู 1 หลัง โดยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์  15,000  บาท  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมดในวันเปิดเรียน 55 คน โรงเรียนนี้ทางนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองให้ชื่อว่า “โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เจริญราษฎร์รังสรรค์” โดยมีนายป้อม  ดังก้อง  เป็นครูใหญ่ตั้งแต่วันเปิดเรียน ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียน   วัดชากผักกูด และนายแฉล้ม ศรีเมือง มาเป็นครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2508 มีนักเรียน 123 คน   เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2510 ประชาชนได้บริจาคเงิน 4,680 บาท ต่ออาคารเรียนไปอีก 2 ห้องเรียน ไม่มีประตูและหน้าต่าง ส่วนค่าแรงนั้นประชาชนร่วมกันบริจาค รวมค่าแรงและอุปกรณ์เป็นเงิน      18,300 บาท
          ในปีการศึกษา 2512 ทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาจัดงานได้เงิน 10,000 บาท ได้ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง รวมค่าแรงที่ประชาชนบริจาคเป็นเงิน 19,200 บาท ยังไม่มีประตูและหน้าต่าง ใช้พื้นดินไปก่อน อาคารหลังที่ต่อเติมนี้เปิดเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
          ในปีการศึกษา 2513 ทางโรงเรียนได้รับค่าซ่อมแซมอีก 4,305 บาท ในการตีฝาติดประตูและหน้าต่างอีก  2  ห้องเรียน  ในปีนี้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีครูประจำการ  6  คน ผู้ช่วยครู 1 คน  ภารโรง 1 คน ในปีนี้มีนักเรียน 398 คน ในปีงบประมาณ 2514 โรงเรียนได้รับเงินบำรุงพื้นที่ ใช้ตีฝาติดประตูและหน้าต่าง เทคอนกรีตได้อีก 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท ได้บ้านพักครูขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง  เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท
          ในปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน  1 หลัง    5 ห้องเรียน เป็นเงิน 288,000 บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2514 จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2515 อาคารก็ยังไม่เสร็จ มาเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515
          ในปีงบประมาณ 2516 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเงินบำรุงห้องที่สร้างโรงอาหาร ขนาด 7x7 ตารางเมตร เป็นเงิน 26,107 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2516 และได้รับงบประมาณบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท และงบสร้างประปาสำหรับโรงเรียน วัด อนามัย
          ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท ส้วมอีก 4 ห้อง ด้วยเงินภาษีบำรุงท้องที่ 8,000 บาท กับเงินสมทบของประชาชน ข้าราชการ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
          ในปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ เป็นเงิน 40,000 บาท
          ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 125,000 บาท บ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท และสร้างอาคารเรียนแบบ 312 จากเงินงบประมาณ 60,000 บาท นายณรงค์  ศรีสะอ้าน  บริจาคสร้างถังน้ำฝน 4 ถัง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 350,000 บาท แล้วเสร็จในวันที่ 24 มกราคม 2520
ในวันที่ 16 มีนาคม 2520  ผู้ใหญ่นิล  คงเจริญ ได้บริจาคเงินสร้างสะพานคอนกรีต เชื่อมอาคาร 2 หลัง แล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2521 และนายสง่า  พ้นภัยพาล ได้บริจาคเงินสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 8,000 บาท
          ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 อีก 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 370,000 บาท สร้างสะพานคอนกรีตทางทิศตะวันตก แล้วเสร็จในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 โดยความร่วมมือของประชาชน คณะครูบริจาคเงินสร้างกังหันลม บ่อน้ำบาดาล น้ำดื่ม แล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524
          ในปี พ.ศ. 2525  นายหรั่ง  วงษ์เจริญ  ได้บริจาคเงิน 30,000 บาท สร้างศาลาทรงไทย
          ในปี พ.ศ. 2526  สร้างป้ายอาคารเรียนทางเข้าอาคารเรียน โดยนายงาม  เนตรอันพร  บริจาค
          ในปี พ.ศ. 2527  ได้งบบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ
          ในปี พ.ศ. 2528  ปรับสนามทางเข้าโรงเรียน โดยสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
          ในปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม   1 หลัง
          ในปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง
          ในปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ
          ในปี พ.ศ. 2532  ปรับบริเวณวัดที่เป็นป่าสงวนปลูกป่า
          ในปี พ.ศ. 2533  ปรับสนามหน้าอาคารเรียน
          ในปี พ.ศ. 2534  สร้างเขื่อนกั้นน้ำหลังอาคารเรียน  และทำรางน้ำคอนกรีตทั้งหมด
          ในปี พ.ศ. 2535  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 นายแฉล้ม ศรีเมือง ปลดเกษียณอายุ นายจรัญ  พุทธิเจริญ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  ได้สร้างอาคารห้องสมุดโดยประชาชนบริจาคเป็นเงิน 245,470  บาท  ตั้งชื่อว่า  อาคารศรีเมือง  เพื่อเป็นที่ระลึกแก่อาจารย์แฉล้ม  ศรีเมือง  ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียน
          ในปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 205/26 เป็นเงิน 1,043,646 บาท  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2537  และได้รับเงินบริจาคจากประชาชนสร้างส้วมอีก  1  หลัง  จำนวน  5  ห้อง  โดยใช้เงินทั้งสิ้น  67,880  บาท
          ในปี พ.ศ. 2537  สร้างอาคารศูนย์วิชาชีพจากเงินบริจาค  และสร้างโรงอาหารจากเงินบริจาคของคุณแม่นาค  พลีสุ่มทอง  ออกสมทบ  สร้างอาคารเกษตร  เรือนเพาะชำ  สร้างป้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 โดยนายงาม  เนตรอัมพร  สร้างรั้วบริเวณรอบอาคารเรียนจากเงินบริจาคของประชาชน  สร้างอาคาร คหกรรม  โดยเงินบริจาคของนายทะนง  สินธุพันธ์  สร้างอาคารวิทยาศาสตร์และถังเก็บน้ำ 8 ถัง โดยเงินบริจาค ปัจจุบันอาคารคหกรรมและอาคารวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงใช้เป็นห้องดนตรีและนาฎศิลป์
          ในปี พ.ศ. 2538  สร้างอาคารศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเงินบริจาค  นอกจากนี้ได้รับงบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์สร้างถังเก็บน้ำ และจากกรมโยธาธิการขุดบ่อบาดาล
          ในปี พ.ศ. 2539  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง
          ในปี พ.ศ. 2540  ผู้ใหญ่อัมพร  อู่เจริญ  ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน  1  หลัง
          ในปี พ.ศ. 2541  สร้างอาคารห้องประชุมและห้องสหกรณ์ของโรงเรียน
          ในปี พ.ศ. 2544  สร้างอาคารห้องธุรการและห้องประชุมของโรงเรียน
          นายจรัญ  พุทธิเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ขอเกษียณอายุราชการตนเองก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2544
 
          นายณรงค์  ซื่อกำเนิด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2544 
          ในปี พ.ศ. 2552  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน                      (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
         ในปี พ.ศ. 2553 รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบูรณาการ (แบบ สปช.105/29) และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด พื้นที่  360  ตารางเมตร แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2554
         ในปี พ.ศ. 2560 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน 204/27 สร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
นายณรงค์  ซื่อกำเนิด  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เกษียณอายุราชเมื่อวันที่ 30  กันยายน  2560
         นายวัลลภ นิมิปาล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2560  ได้เกษียณอายุราชเมื่อวันที่ 30  กันยายน  2562
         นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตถุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2562